රන්ජන් මැතිසබයට දුන් හඬ පටයේ ප්‍රධාන දේශපාලනඥයන් 4 ක් හා ඇමැතිවරයකුගේ හිටපු බිරීඳකගේ වොයිස්

Saturday, February 08, 2020 0 Comments


හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට බාරදෙනු ලැබූ හඩපටයේ අසභ්‍ය වචන හා ජාතික ආරක්ක්ෂාවට හානිකර කරුණු ඇත්නම් ඒවා ඉවත්කර මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ
  Read More>>