ජනපති නියමයෙන් උපාධිධාරීන්ට, රැකියා අයැදුම් කළහැකි වයස් සීමාව 45 දක්වා ඉහළට

Sunday, February 09, 2020 0 Comments

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සේවා නියුක්ත කිරීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ අයදුම්කල හැකි උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 45 දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News