වයස 35 ඉක්මවූ උපාධිධාරීන් සැමටත් රජයේ රැකියා ඕනලු

Sunday, February 09, 2020 0 Comments

මේ දිනවල අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 50000 ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගැනීමේ වැඩසටහනට අදාළව උපාධිධාරී ජාතික මධයස්තානය නිකුත් තර ඇති නිවේදනයක් පහතින්.
-----------------
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට අදාළව මේ වන විට අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ
  Read More>>