හැපුණු වාහන 3 ක් පොලිසියෙන් පරීක්ෂා කරද්දී තව 3 ක් හැප්පිලා

Thursday, February 13, 2020 0 Comments

දඹුල්ල - කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැල්සිරිපුර පල්ලියද්ද ප්‍රදේශයේ දී වාහන තුනක් අනතුරට ලක් වී තිබූ අවස්ථාවේදී ඒ අසලින් ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ තවත් වාහන තුනක් ද අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් එම
  Read More>>