දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බරවකුඹුක - හම්බන්තොට කොටස විවෘත කිරීම 23දා

Friday, February 14, 2020 0 Comments

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බරවකුඹුක - හම්බන්තොට දක්වා වන කොටස පෙබරවාරි 23 වැනිදා විවෘත කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය. ඒ අනුව බරවකුඹුක සිට මත්තල දක්වා
  Read More>>