රියදුරු බලපත්‍ වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයට දින වෙන් කරගැනීම අද සිට “online“ ක්‍රමයට

Monday, January 27, 2020 0 Comments


රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා වන වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ පිළිබඳව දිනය හා වේලාව වෙන්කර ගැනීමේ පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සඳහා වන අන්තර්ජාල යෙදවුම හෙට සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අනුව www.ntml.lk වෙබ් අඩවියෙන් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ සඳහා
  Read More>>