උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීමටත් කෙටුම්පතක් රතන හිමි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments

උඩරට විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීම සඳහා වු පනත් කෙටුම්පතක් අද(21) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
  Read More>>