පිරිමි ඇඳුම් ඇඳගෙන බීමතින් රිය පැදවූ කාන්තාවට විසිපන්දාහක දඩ

Monday, January 27, 2020 0 Comments

පිරිමි අදුම්වලට සමාන ඇඳුම් ඇඳගෙන බීමත්ව රිය පැදවූ කාත්තාවකට රුපියල් 25,000ක දඩයක් තඹුත්තේගම මහෙස්ත්‍රාත් කේ.ඒ. රමිලා නදීශානී මහත්මිය නියම කළාය.
  Read More>>