අලුත් ආණ්ඩුවෙන් උපාධි නිකුත් කිරීමට පෞද්ගලික ආයතන දෙකකට අවසර

Saturday, January 11, 2020 0 Comments

නව උපාධි පාඨමාලා 8ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන 2කට අවසර ලබාදෙමින් උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන
  Read More>>