ආණ්ඩුවට එක්වීමට රහසේ සාකච්ඡා කළේ නෑ - රිෂාඩ්

Monday, January 20, 2020 0 Comments

ආණ්ඩුවට එක්වීමට තමන් ඇතැම් දේශපාලකයන් හා රහසේ සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවට වාර්තාව තොරතුරු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News