ඩොක්ටර් අතුලට කතා කරලා අහලා තියෙනවා අම්මාද ඕන බබාව ද කියලා - සමිතා මුදුන්කොටුව

Monday, January 27, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News