ලොව දිගම කෙස් කළඹ හිමි ඉන්දියාවේ යෞවනිය නීලන්ෂී ගිනස් පොතට

Monday, January 27, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/nilanshi-guiness-record.html
ර්තමාන ලෝකයේ දිගින් වැඩිම කේශ කලාපය හිමි යෞවනිය ලෙස ගිනස් වාර්තාව පිහිටුවීමට ඉන්දියාවේ 17 හැවරීදී නීලන්ෂී පටෙල් සමත් වූවාය.ඇගේ කෙස් වැටියේ දිග අඩි 6 අඟල් 2ක්
  Read More>>