කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් වෙබ් කාඩ්පතක්

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

කොමර්ෂල් බැංකුව, වියදම් මනාව කළමනාකරණය කරගන්න හා අවදානම සඳහා අඩුවෙන් නිරාවරණය වන විවිධ හෝ විශේෂ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදාගත හැකි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් එකතු කරගත හැකි පෙර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News