එජාප කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් පත්කිරීම දින නියමයක් නැතිව කල් යයි

Monday, January 27, 2020 0 Comments

එජාප කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට නව සාමාජිකයන් පත්කර ගැනීමට අද නියමිතව තිබුණද එය දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා තිබේ.
  Read More>>