කෝටි ගණන් වැයකර යූජීසිය සරසවි යන සිසුන් ලියාපදිංචි කළ අන්තර්ජාල පද්ධතියම අක්‍රියයි

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

රුපියල් එක්කෝටි දසලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් වැය කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවත්වාගෙන ගිය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයැදුම් කිරීමේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News