ලංකාවට පිටරට පාඨමාලා සපයන අධ්‍යාපන ආයතන නියාමනය කරනවා -ඇමති බන්දුල

Monday, January 13, 2020 0 Comments

ලංකාවේ පිහිටි විදේශීය අධ්‍යාපන පහසුකම් සලසා දෙන ආයතන නියාමනය කිරීමට කටයුතු කරන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සහ කැබිනට් සම ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 11 වනදා සඳහන් කළේය.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News