උසස් පෙළ මුල් තැන් ගත් සිසුන්ට ආණ්ඩුවෙන් නිවාස

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments

උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් හයක් යටතේ නව හා පැරණි නිර්දේශවලට අනුව විභාගයට මුහුණ දී ශ්‍රී ලංකාවෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගත් සිසුන් සඳහා මෙම නිවාස ලබාදීමට තිබෙනවා.
  Read More>>