සමහර දත් බෙහෙත්වල රූපලාවණ්‍ය ක්‍රීම්වල ප්ලාස්ටික්

Thursday, January 23, 2020 0 Comments

ඇතැම් දන්තාලේපවලටත් රූපලාවණ්‍ය කටයුතුවලදී භාවිත කරන විවිධ ක්‍රීම් හා ආලේපන වර්ගවලටත් ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් මුසු කරන බව හෙළිවී ඇතැයි වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශු සම්පත් හා පෝෂණ පීඨයේ කථිකාචාර්ය
  Read More>>