ඔබ නිසා අපේ ඡන්දත් කැඩුණා - රන්ජන් නෙරපීමේ ලිපියේදී රනිල් ලියලා

Thursday, January 16, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/ranjan-ranil-letter.html
න්ජන්ගේ ක්‍රියාකලාපයෙන් පක්ෂයේ ඉදිරි මැතිවරණ ව්‍යපාරයට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවන බවත් පක්ෂයට තවදුරටත් හානි සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලබන බවත් එක්සත්
  Read More>>