අපේ ළමයි ෆේල් ඒත් මොනිටර් මාරු කරලා පන්තිය දිනවන්න බෑ -මාලිංග

Sunday, January 12, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News