මනෝ මියගියේ නෑ, මේ අවමංගල්‍ය කතාවක් නොවේ - මළ ගමදා ජැක්සන් සංවේදීව කියූ හැටි

Thursday, January 16, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News