රට පුරා හමුදාව කැඳවීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments


මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නිශ්චය කොට දැක්වෙන ප්‍රදේශවලට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියළු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News