මගේ උත්සාහය දිගටම බලය ඇල්ලීම නෙමේ - පුටින් කියයි

Monday, January 20, 2020 0 Comments

සෝවියටි සමයේ අවසන් කාලය මෙන් රට පාලනය කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය නැතැයි රුසියානු ජනාධිපති වලැදිමීර් පුටින් ශාන්ත පීටස්බරිග්හිදී ප්‍රකාශ කළේය. සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව පැවැති අවසන් කාලයේදී එරට
  Read More>>