පාසල් අනුව කැම්පස් යන අය තෝරන්න ‘ඉසෙඩ්’ ලකුණු කොටස් තුනකට කැඩේ

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments


උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා කළ යෝජනාව පරිදි ඉදිරියේදී 2021 සිට උසස් පෙළ සමත්වන සිසුන් විශ්ව විද්‍යාල සඳහා තෝරාගන්නට දිස්ත්‍රික්ක පදනම වෙනුවට පාසල් පාදක පදනම
  Read More>>