රාජකීය දේවි බාලිකා අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛයට පිටින් දරුදැරියන් ඇතුළුකරලා

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments

රජයේ පාසල්වල අතරමැදී පත්තිවලට සිසුන්  ඇතුළත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉකුත් වසරේදී එම පත්තිවලට ඇතුළත්වීම සදහා සුදුසුකම් ලැබූ සහ අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා නිර්දේශ කළ සිසුන් ඇතුළත් කිරීම
  Read More>>