චීන කෝරෝනා වයිරස් උණ ශ්‍රි ලංකාවට ඒ දැයි දැඩි අවදානමක්

Monday, January 20, 2020 0 Comments

චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් වාර්තා වන නව කෝරෝනා වයිරස් උණ රෝගීන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ ද යන්න
  Read More>>