රන්ජන් රාමනායක මුඩු හිසින් පාර්ලිමේන්තුවේ

Tuesday, January 21, 2020 0 Comments


බන්ධනාගාර ගතකර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අද (21)පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට සහභාගි වී තිබෙන බව වාර්තා විය. හඩපට සිද්ධියෙන් පසු මුල්වරට අද ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.
වෙනදාට වඩා වෙනස් ලෙස ඔහු මුඩු හිසින්
  Read More>>