වෛද්‍යවරුන් සතු පෞද්ගලික ඩිස්පැන්සරි ගැන සංගණනයක්

Thursday, January 23, 2020 0 Comments

වෛද්‍යවරුන් සතු පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව පිළිබඳ සංගණනයක් සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය හා
  Read More>>