කෝල් දීපු චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරුත් රන්ජන්ගේ හඩ පට පිට කරන්න පටන් ගනී

Sunday, January 12, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/01/ranjan-leaks-hit-internet.html#more
න්ජන් රාමනායකගේ හඩපට අසාමාන්‍ය ලෙස අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධවීමත් සමග රන්ජන් සමග ඇමතුම් පැවැත්වූ ඇතැම් අය තමන්ගේ ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා රන්ජන්ගේ ලීක්වූ හඩ පටි ගොඩට තමන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ ගනිමින් සිටින බව වාර්තාවේ.
මේ සදහා චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරයෙකු දැක්වූ උත්සාහයක්ද ඊයේ වාර්තා විය. එම ඇමතුම නිරීක්ෂණයේදී රන්ජන්ගේ හඩ අපැහැදිලි ලෙස දුරකථන ඉයර්ෆෝනයකින් ඇසෙන
  Read More>>