කොළඹ රාජකීයයට තෝරාගත් සිසුන් 9කට ඇතුළත් වීමට වෙනත් නඩුවක් හරස්වෙලා

Wednesday, January 22, 2020 0 Comments

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 2008/37 චක්‍රලේඛයට අනුව කොළඹ රාජකීය වීද්‍යාලය විසින් 10 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා තෝරාගත් සිසුන් නව දෙනෙකුට විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම සඳහා වෙනත් නඩු කටයුත්තක් බාධාවක් වී ඇති බව වාර්තා වේ.
  Read More>>