නව විදුලි බලාගාර 4ක ඉදිකිරීම් මේ වසරේදී ඇරඹෙයි

Tuesday, January 14, 2020 0 Comments

නව විදුලි බලාගාර හතරක ඉදිකිරීම් මෙම වසර තුළදී ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මගී ප‍්‍රවාහන කළමනාකරණ සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.
      
  Read More>>