බදු සහන සමග 2020 ජනවාරි 01දා සිට දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය වන හැටි

Thursday, January 23, 2020 0 Comments

සරල, විනිවිද පෙනෙන කාර්යක්ෂම බදු ක්‍රමයක් යළි නිර්මාණය කරන බවට රජය විසින් ලබාදුන් පොරොන්දුව  ඉටුකරමින් දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීමට මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන
  Read More>>