රථවාහන වැරදි අල්ලා 2019 වසරේ නුවර එළිය පොලිසියේ ලක්ෂ 57 ක ආදායමක්

Monday, January 13, 2020 0 Comments

2019 වසරේ තලවකැලේ පොලිසියේ රථ වාහන අංශය මගින් රථ වාහන නඩු සහ බිමත් රියදුරන්
අත්අඩංගුවට ගෙන නුවරඑලිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කිරිමෙන් රු ලක්ෂ 57 ක දඩ මුදල්
  Read More>>