වැඩියෙන් වතුර බොනවැයි ඕස්ට්‍රේලියාව ඔටුවන් 10,000ක් මරලා

Thursday, January 09, 2020 0 Comments


වැඩියෙන් ජලය පානය කිරීමේ වරදට, ඕස්ට්‍රේලියාවේ වියළි ශුෂ්ක ප්‍රදේශවල නිදැල්ලේ ජිවත් වන ඔටුවන් 10,000 ක් මරා දැමිමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය
  Read More>>