රජ්‍ය ආයතන 10ක් තෙල් සංස්ථාවට කෝටි 15,400ක පොලු තියලා

Thursday, January 23, 2020 0 Comments

ණය පදනම මත ඉන්ධන ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවකින් රුපියල් කෝටි. 15,400කට අධික මුදලක් ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයවිය යුතුව තිබෙන බව වාර්තා වේ.මෙම රාජ්‍ය ආයතනවලින් 2018 මාර්තු සිට සංස්ථාවට අයවිය යුතු රුපියල්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News