සහල් මිල ඉහළ යන්නේ "ශක්ති සහල් "නැවැත්වූ නිසාලු

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments


කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව මහා පරිමාණ මෝල් හිමියන්ට සහල් මිල ඉහළ දමා ගැනීමට හැකිවන්නේ රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ශක්ති සහල් ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීම නිසා බව ශ්‍රී ලංකා සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ සමුපකාර සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>