උසස් පෙළ සමත් සියල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබා දෙන්න බන්දුල සූදානම්

Sunday, December 01, 2019 0 Comments

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ දැක්වෙන උසස් පෙළ සමත් සියලුදෙනාටම විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබාදීම
  Read More>>