ස්විට්සර්ලන්ඩ් ලිව්වා වැරදී තමා -මට ඉංග්‍රීසි බෑ ඒත් රටට ආදරෙයි - අජිත් ප්‍රසන්න

Tuesday, December 03, 2019 0 Comments


තමාඊයේ ස්විස් තානාපති නිලධාරිනියගේ කට උත්තරය ඉල්ලා එම තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට උපවාසයක නිරතවූයේවී නමුත් තමා අත තිබුණ පෝස්ටරයේ ස්විට්සර්ලන්තය යන්න නිවැරදි ලෙස සටහන් නොවීම
  Read More>>