අමාත්‍යාංශ-රාජ්‍ය ආයතනවලට වාහන මිලදී ගැනීම නවත්වයි - ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

අමාත්‍යාංශවලට හා අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති ආයතනවලට අලුතින් වාහන මිලදී ගැනීම ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නතර කරනු ලැබ ඇතැයි රඡයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News