පේෂලයි පුර්ණිකායි සම්බන්ධයි කියලා ඒ දවස් වල කතාවක් ගියා

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News