දකුණු අධිවේගයේ මෑතකදී විවෘත කළ කොටස ජොන්ස්ටන් වසයි?

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයෙ අලුතෙන් විවෘත කළ වැටිය - මත්තල සහ අන්දර වැව - හම්බන්තොට කොටස අනාරක්ෂිතව විවෘත කර ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් කඳවා ඉදිකිරීම් අවසන් වන තෙක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News