ජපානයේ සිට කෙළින්ම ලංකාවට එනවාට වඩා ජපානෙන් ලංකාව හරහා ඉන්දියාවට යෑම ලාබයිලු

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments


 ජපානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමේ ගුවන් ගමන් ගාස්තුව යළිත් සියයට 10කින් ඉහළ දැමිමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කටයුතු කිරීම නිසා, ජපානයේ සිටම කෙළින්ම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයකුට ඒ
  Read More>>