මා නිසා ජනාධිපතිවරණය පැරදුනා නම් පළාත් ඡන්දය - ඇල්පිටිය පැරදුණේ කවුරු නිසාද? -රංජන් අසයි

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

තමා නිසා ජනාධිපතිවරණය පැරදුණු බව කියන්නේ නම් පක්ෂය පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් හා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයෙන් පැරදුණේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News