පාටි දමා තැගිදී අන්‍යාගමට හරවන්න හැදූ පූජකවරයෙකුට බණ්ඩාරගමදී ප්‍රහාරයක්

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

ප්‍රසංගයක් පවත්වා තෑගි භෝග ලබා දෙමින් බෞද්ධ පිරිස් වෙනත් ආගමකට බඳවා ගැනීමට උත්සාහ දැරූ බවට පැවසෙන පූජකයෙකු යැයි කියා ගන්නා පුද්ගලයෙකු ඇතුළු පිරිසක් වෙත ප්‍රකෝපකාරී වූ බණ්ඩාරගම
  Read More>>