සංස්ථා-මණ්ඩල නව ප්‍රධානීන් වැඩ නොපෙන්නුවොත් අවුරුද්දෙන් ඉවතට

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට අලුතින් පත්කර සිටින ප්‍රධානීන් වසරක කාලසීමාවක් ඇතුළත දී අදාළ ආයතනයේ  ප්‍රගතීය පෙන්වීමට අපොහොසත් වුවහොත් එහි වගකීම බාරගනීමින් ඔවුන් තනතුරෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News