සංස්ථා-මණ්ඩල නව ප්‍රධානීන් වැඩ නොපෙන්නුවොත් අවුරුද්දෙන් ඉවතට

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට අලුතින් පත්කර සිටින ප්‍රධානීන් වසරක කාලසීමාවක් ඇතුළත දී අදාළ ආයතනයේ  ප්‍රගතීය පෙන්වීමට අපොහොසත් වුවහොත් එහි වගකීම බාරගනීමින් ඔවුන් තනතුරෙන්
  Read More>>