දුම්වැටි අලෙවි නොකරන ව්‍යාපාරිකයන් ඇගයීමේ වැඩසටහන්

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments

හය මාසයක කාලයක් තිස්සේ දුම්වැටී අල‍ෙවි නොකරන ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඕමල්පේ මහජන සෞඛය පරීක්‍ෂක කොට්ඨාසයේ ව්‍යාපාරිකයන් ඇගයිම පසුගිය (21 දා) දාපන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.
  Read More>>