සා.පෙළ අසමතුන් ලක්ෂයකට රැකියා - සමෘද්ධීය නවතා 25000ක් පඩි

Tuesday, December 24, 2019 0 Comments


අඩු ආදායම්ලාහී, පවුල්වල අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක් සහිත ලක්ෂයක් සඳහාරජයේ රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ලබන වසර මුල සිට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News