දුම්රිය යාචකයෝ 07දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

Wednesday, December 04, 2019 0 Comments

දුම්රියේ සිඟමණේ යෙදුණු යාචකයෝ හත් දෙන‍ෙක් දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් පෙරේඳා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුහ.දුම්රියේ සිඟමන් යැදීම 1 දා  සිට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙන අතර ඒ අනුව එදිනම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News