බාප්පා රනිල් වුණත් මං ගෝඨට සපෝට් කරන්නේ ඇයි - TNL ඉෂිනි කියයි

Friday, November 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News