රාජ්‍ය සංස්ථා මණ්ඩල සභාපතිලා අධ්‍යක්ෂලා පත්කිරීම් තේරීම් මණ්ඩලයකින්

Monday, November 25, 2019 0 Comments


රජයේ ප්‍රධාන පෙළේ සංස්ථා, මණ්ඩල සහ අධිකාරිවල සභාපතිවරුන්, අධ්‍යක්‍ෂවරුන් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් පත්කිරීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්විමට ජනාධිපති ගෝඨාභය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News